Loading...
Područje Katič2019-04-16T17:42:19+00:00

PODRUČJE KATIČ

Buduće zaštićeno područje u moru Katič obuhvata desetak kilometara centralnog dela crnogorskog primorja.Odlikuje ga veliki broj plaža, isturenih rtova i stenovitih litica koje formiraju jedinstvene i prepoznatljive nadvodne i podvodne pejsaže.Kao epicentri podvodnog i nadvodnog biodiverziteta izdvajaju se okolina ostrva Katič, uvala Buljarica sa svojim močvarnim zaleđem, okolina rta Dubovica, plaža Pečin sa zaleđem, kao i uvala Maljevik. Dobro očuvane livade Posidonia ocenica prostiru se gotovo celom dužinom obale, dok u centralnom delu uvale Čanj preovlađujeCymodocea nodosa. Od zaštićenih vrsta na ovom području uz morske cvetnice su prisutne i Epinephelus spp., Ophidiaster ophidianus, Hippocampus ramulosus, Cystoseira amentacea, Tonna galea, Litophaga litophaga, Scyllarus arctus, Scyllarides latus i Pinna nobilis. Ekspanzija turizma, urbanizacija i nedozvoljeni načini ribolova  ovde predstavljaju ključne faktore ugrožavanja morskih staništa i populacija pojedinih vrsta.

KARTE PODRUČJA KATIČ