Loading...
MORSKE CVETNICE2019-04-16T17:42:26+01:00

MORSKE CVETNICE

Vrsta: POSIDONIA OCEANICA

Stanište: Formira livade na stenovitim i peskovitim podlogama priobalnog  pojasa mora gde su ekološki uslovi jos uvek povoljni, predstavlja stanište mnogim vrstama i endem  je Mediterana.
Dubina:  3 – 50 m 
Status:  Zaštićena vrsta!

Vrsta:  CYMODOCEA NODOSA

Staniste: Pomična dna infralitorala. Često u zajednici ili na rubovima livada posidonije.
Dubina: 1-10 m
Status: /